Privacybeleid – Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en diensten van SEROTEC BV, gevestigd te De Burburestraat 1, 2000 Antwerpen, België, met btw-nummer 0559915375 (hierna genoemd “de Elektricien”).

Artikel 2 – Dienstverlening

2.1 De Elektricien biedt elektrische diensten aan, waaronder installatie, onderhoud, reparatie en andere gerelateerde werkzaamheden zoals overeengekomen met de klant.

2.2 De Elektricien zal de diensten naar beste vermogen en vakmanschap uitvoeren, rekening houdend met de geldende normen en voorschriften.

Artikel 3 – Offertes en prijzen

3.1 De Elektricien zal, indien nodig, een schriftelijke offerte verstrekken aan de klant met een gedetailleerde beschrijving van de aangeboden diensten en de bijbehorende prijzen.

3.2 Tenzij anders overeengekomen, zijn de verstrekte prijzen exclusief btw en eventuele bijkomende kosten.

Artikel 4 – Betaling

4.1 Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen tussen de Elektricien en de klant.

4.2 Bij aanvang van de werkzaamheden kan de Elektricien een voorschot van 30% van het totale factuurbedrag verlangen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

4.3 Het resterende bedrag dient te worden voldaan binnen 7 dagen na voltooiing van de werkzaamheden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid

5.1 De Elektricien is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies voortvloeiend uit of verband houdend met de uitvoering van de diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van de Elektricien.

5.2 De Elektricien is niet aansprakelijk voor enige indirecte, incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de diensten.

Artikel 6 – Garantie

6.1 De Elektricien verleent garantie op het geleverde werk, producten en/of onderdelen conform de geldende wettelijke bepalingen en de specifieke garantievoorwaarden zoals overeengekomen met de klant.

Artikel 7 – Annulering en opzegging

7.1 De klant heeft het recht om een afspraak te annuleren of te wijzigen, mits dit ten minste 48 uur vóór de geplande afspraak schriftelijk wordt gemeld aan de Elektricien.

7.2 Bij annulering binnen 48 uur voor de geplande afspraak behoudt de Elektricien zich het recht voor om redelijke kosten in rekening te brengen voor eventuele voorbereidingen of reserveringen die zijn gemaakt.

Artikel 8 – Geschillen en toepasselijk recht

8.1 In geval van geschillen tussen de Elektricien en de klant met betrekking tot de overeenkomst of de uitvoering ervan, zullen enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd zijn.

8.2 Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing.

Artikel 9 – Annulering na Ondertekening

9.1 Indien de klant de overeenkomst annuleert na ondertekening en vóór de aanvang van de werkzaamheden, is de klant een schadevergoeding verschuldigd aan de Elektricien.

9.2 De schadevergoeding bedraagt 15% van het totale factuurbedrag, exclusief btw, en heeft betrekking op de gemaakte kosten, voorbereidingen en het verlies aan potentiële inkomsten als gevolg van de annulering.

9.3 De Elektricien behoudt zich het recht voor om eventuele extra schade die het gevolg is van de annulering te vorderen indien deze hoger is dan de hierboven vermelde schadevergoeding.